fbpx
Privacy Policy2018-12-20T19:13:07+07:00

นโยบายการคืนเงินและคืนสินค้า

 1. การยื่นคำร้องขอคืนสินค้า/คืนเงิน
 2. ผู้ซื้อสามารถยื่นคำร้องในหน้า MY ACCOUNT (โดยเข้าสู่ระบบ/Login ก่อน) และเลือก Tab Returns โดยสินค้าที่ยื่นคำร้องต้องเป็นสินค้าที่ผู้ซื้อผ่าน merrezca.com เท่านั้น และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด

 3. การยื่นคำร้องขอคืนสินค้า
 4. ผู้ซื้อสามารถยื่นคำร้องขอคืนเงิน/หรือคืนสินค้าในสถานการณ์ต่อไปนี้เท่านั้น

  • ผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้า สินค้ามีตำหนิ/หรือเสียหายระหว่างการจัดส่ง
  • ทางบริษัทจัดส่งสินค้าไม่ตรงกับข้อมูลที่ตกลงกันไว้ (เช่น ขนาดหรือสีไม่ถูกต้อง เป็นต้น) ให้กับผู้ซื้อ
  • สินค้าที่ส่งให้ผู้ซื้อมีลักษณะแตกต่างจากคำอธิบายที่บริษัทระบุไว้ในรายชื่อสินค้าที่เสนอขาย

  โดยทางบริษัทจะตรวจสอบคำร้องของผู้ซื้อแต่ละคนแบบเป็นกรณีๆ ไป และจะตัดสินใจว่าควรดำเนินการตามคำร้องของผู้ซื้อหรือไม่

 5. ห้ามการเปลี่ยนใจ
 6. ผู้ซื้อไม่อาจยื่นคำร้องขอคืนสินค้า/หรือคืนเงินเนื่องจากเปลี่ยนใจได้ เว้นแต่จะระบุไว้ในนโยบายการคืนเงินและคืนสินค้านี้

 7. สภาพของสินค้าที่คืน
 8. เพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งยากในการคืนสินค้า ผู้ซื้อควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้า จะต้องส่งคืนผู้ขายในสภาพที่ผู้ซื้อได้รับขณะจัดส่ง เราขอแนะนำให้ผู้ซื้อถ่ายรูปสินค้าไว้ในขณะที่ได้รับสินค้า

 9. ค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้า
 10. ผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องหารือและตกลงร่วมกันว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้าแบบเป็นกรณีๆ ไป

 11. การคืนเงิน
 12. ผู้ซื้อจะไม่ได้รับเงินคืนหลังจากบริษัทในทุกกรณี แต่จะส่งสินค้าทดแทนไปยังผู้ซื้อ โดยใช้ดุลยพินิจของทางบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

 13. การสื่อสารระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
 14. ทางบริษัทได้มีช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย โดยผู้ซื้อสามารถติดต่อผ่านได้ทางช่องทางดังนี้

LINE LOGO SVG