fbpx
Term & Condition2020-08-13T22:42:47+07:00

ข้อตกลงและเงื่อนไข

นโยบายการคืนสินค้า บริษัท Grand Cos Group Company Limited (Thailand) ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่สนใจ และให้ความไว้วางใจในการเลือกซื้อสินค้าผ่านทาง www.merrezca.com ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ขอทำการแจ้งนโยบายในการเปลี่ยนคืนสินค้า ดังต่อไปนี้

 • 1. ทางบริษัทฯ มีนโยบายในการรับคืนสินค้าภายใน 7 วัน (โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ทางบริษัทฯ กำหนดเท่านั้น)
 • 2. ลูกค้าที่มีความประสงค์ที่จะคืนสินค้าต้องทำการกรอกเอกสารเครมสินค้าที่ทางบริษัทที่ทางบริษัทมีให้ และทำการส่งกลับมาให้กับทางบริษัทผ่านทางช่องทางต่างๆ ของบริษัท ซึ่งหลังจากนั้นทางบริษัท ฯ จะใช้เวลาในการตรวจสอบสินค้าโดยประมาณ 7 วัน เพื่อตรวจสอบสภาพสินค้าและข้อกำหนดในการคืนสินค้า อื่น ๆ
 • 3. หลังจากนั้น แผนกบริการลูกค้าจะทำการแจ้งกลับลูกค้าผ่านทางอีเมลล์หรือเบอร์ติดต่อที่ได้แจ้งเอาไว้ เพื่อแจ้งถึงขั้นตอนการเปลี่ยนสินค้า เอกสารที่เกี่ยวข้อง เมื่อผ่านการตรวจสอบและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
  ทางบริษัทฯ ขอสง่วนสิทธิ์การเคลมสินค้าให้กับลูกค้าที่ตรงตามเงื่อนไข 2 ส่วนโดยมีรายละเอียดดังนี้

  • 1. กรณีที่ตัวสินค้าเกิดการชำรุดซึ่งมาจากการขนส่ง/สินค้าชำรุดจากตัวสินค้าเอง/ไม่ตรงตามรายการที่ลูกค้าสั่งซื้อ ทางบริษัทฯ จะทำการชดเชยสินค้ารุ่นเดิมให้กับทางลูกค้าเท่านั้นซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  • 2. กรณีที่ลูกค้าเกิดการแพ้สารสกัดในตัวสินค้า ทางทางบริษัทฯ จะทำการโอนเงินคืนลูกค้า ผ่านทางเลขที่บัญชีของลูกค้าภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ผู้บริโภคใช้สิทธิในการคืนสินค้า

เงื่อนไขการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า

  ทางบริษัทฯ จะทำการรับคืนสินค้าในกรณีดังต่อไปนี้

 • 1. ในกรณีที่สินค้าชำรุดจากตัวสินค้าเอง หรือไม่ตรงตามรายการที่ลูกค้าสั่งซื้อ ลูกค้าสามารถแจ้งเพื่อให้ทางบริษัท ฯ ทำการเปลี่ยนสินค้า หรือส่งคืนสินค้าเพื่อรับเงินคืนได้ โดยทางบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งในการเปลี่ยนสินค้าหรือรับคืน
 • 2. สินค้าที่จะทำการเปลี่ยนหรือส่งคืน จะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ 100% ไม่ผ่านการใช้งาน อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่เรียบร้อย และมีใบเสร็จการซื้อครบถ้วน
 • 3. สินค้าโปรโมชั่น เช่น ของแถม สินค้าแลกซื้อ ฯลฯ จะถูกทำการส่งคืน พร้อมกับสินค้าหลักทุกครั้ง
 • 4. สินค้าที่เกิดการใช้แล้วเกิดอาการแพ้ เช่น มีอาการปวดแสบปวดร้อน สิวขึ้นหรืออื่นๆ หากลูกค้ามีความประสงค์ที่จะขอคืนเงินลูกค้าจะต้องมีใบรับรองแพทย์พร้อมทั้งสามารถระบุสารสกัดที่ทำให้เกิดอาการแพ้ได้อย่างชัดเจนเท่านั้น
LINE LOGO SVG